O Fundacji

Fundacja PLASTER jako organizacja pozarządowa została zarejestrowana 03 października 2012 roku przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku

Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk, a fundatorem-założycielem Małgorzata Kożyczkowska i Michał Turek. Fundacja PLASTER prowadzi działalność non-profit, nie prowadzimy działalności gospodarczej.
Przesłanie Fundacji PLASTER to propagowanie różnorodnych działań społecznych poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych, jak również dążenie do zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców zarówno na wsi jak i w mieście. Nasze działania aktywizować będą się w obszarach kultury, sztuki, inicjowania, wspierania i propagowania działań na rzecz młodzieży oraz osób starszych. Promowanie świadomego i zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania oraz promowanie produktów i wytwórców regionalnych.

Nasze cele chcemy realizować poprzez:

1. Organizowanie i finansowanie kursów, pokazów, festiwali, przeglądów, happeningów wydarzeń typu performance, widowisk, parad, spektakli, przedstawień, koncertów, wystaw, wernisaży, artystycznej aranżacji wydarzeń i innych bliżej niezidentyfikowanych akcji i działań naukowych, artystycznych.

2. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej;

3. Działanie na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami

4. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów i konferencji

5. Realizację programów i projektów autorskich, nowatorskich i innowacyjnych

6. Współpracę z ośrodkami masowego przekazu

7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz szkoleniowej

Współpracujemy i pozostajemy w ciągłym kontakcie z Gdańskim Centrum Uzależnień i Profilaktyki.