STATUT FUNDACJI

Fundacja PLASTER

w Gdańsku

TEKST JEDNOLITY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą "Fundacja PLASTER” ustanowiona przez: Michała Turka, Małgorzatę Kożyczkowską, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym przed notariuszem Katarzyną Rożyńską - Terman w kancelarii  notarialnej w Rumi ul. Dąbrowskiego 29 za numerem repertorium  A nr 2871/2012 dnia 02.08.2012 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą fundacji jest miasto Gdańsk.

§4

Właściwym ministrem jest Minister Rozwoju Regionalnego

§5

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację innych organizacji pożytku publicznego.

§6

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek.

§7

Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z danymi identyfikacyjnymi fundacji

§8

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

ROZDZIAŁ II

MISJA, CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§9

Misja fundacji

Powstaliśmy w celu propagowania różnorodnych działań społecznych poprzez aktywizowanie społeczności lokalnych,  jak również dążenie do zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich i podnoszenia jakości życia mieszkańców.

§10

Fundacja została powołana w celu:

 1. Aktywności w obszarze Nauki, Kultury i Sztuki – badanie, tworzenie, upowszechnianie i propagowanie, uczenie
 2. Edukowania, animowania, integrowania i aktywizowania ludzi poprzez Naukę, Kulturę i Sztukę
 3. Wymiany doświadczeń i informacji oraz współpracy pomiędzy Fundacjami a osobami fizycznymi, prawnymi, organizacjami i instytucjami
 4. Inicjowania, wspierania i propagowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz edukacji ekologicznej
 5. Promowania świadomego i zdrowego stylu życia oraz zdrowego odżywiania
 6. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 7. Działania na rzecz rozwoju lokalnego i zagospodarowania przestrzeni miejskich
 8. Budowania społeczeństwa obywatelskiego i wspólnot lokalnych
 9. Budowania społeczeństwa informacyjnego
 10. Profilaktyki i przeciwdziałaniu patologiom i wykluczeniu społecznemu.
 11. Wyrównania szans i dążenia do równouprawnienia
 12. Działania na rzecz młodzieży
 13. Działania na rzecz osób starszych
 14. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 15. Działania na rzecz wspierania wolontariatu
 16. Działania w ramach integracji i wspierania organizacji pozarządowych 

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie kursów, pokazów, festiwali, przeglądów, happeningów wydarzeń typu performance, widowisk, parad, spektakli, przedstawień,, koncertów, wystaw, wernisaży, artystycznej aranżacji wydarzeń i innych bliżej niezidentyfikowanych akcji i działań naukowych, artystycznych.
 2. Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego, w tym ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej;
 3. Działanie na rzecz międzynarodowej współpracy, integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami
 4. Organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów i konferencji
 5. Realizację programów i projektów autorskich, nowatorskich i innowacyjnych
 6. Organizowanie wypraw i ekspedycji jak i korzystanie z innych form i  metod badawczych.
 7. Współpracę z ośrodkami masowego przekazu
 8. Prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej oraz szkoleniowej
 9. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych

§12

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych  prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

§13

Fundacja realizuje swe cele poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej

statutowej

 

ROZDZIAŁ III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§14

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 500,00zł. (słownie: pięćset) oraz majątek trwały: 2 komputery laptop , Fax CANON, drukarka laserowa Samsung wartości 800,00(słownie: osiemset)razem 1300,00,  środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.

§15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§16

Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących m.in.:

 1. a) dotacji ze środków publicznych
 2. b) wpływów ze zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację na podstawie odpowiednich zezwoleń;
 3. c) darowizn, spadków, zapisów,
 4. d) subwencji osób trzecich,
 5. e) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 6. f) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

§17

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§18a

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 1. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 1. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 1. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA FUNDACJI

§19

 1. Organami Fundacji jest:
 2. a) Zarząd Fundacji

 

ZARZĄD FUNDACJI

§20

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z 3 do 5 osób w tym Prezesa i członków Zarządu.
 2.  Pierwszy skład Zarządu  jak i  każdy następny  powołują Fundatorzy. Pierwszy zarząd powołany zostaje na jednoroczną kadencję, każdy następny na dwuletnia kadencję.
 3. Fundatorzy fundacji mogą wchodzić w skład  Zarządu.
 4. Prezes może powołać i odwołać członków Zarządu
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
 1. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
 2. a) złożenia rezygnacji,
 3. b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
 4. c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
 5. d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
 6. e) przekroczenia 75 roku życia,
 7. f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
 8. g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

§23

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według wewnętrznego regulaminu.

§24

Zarząd Fundacji:

 1. a) reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. b) opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. c) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. d) sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
 5. e) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. f) ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. g) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. h) podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
 9. i) występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§25

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji może składać Prezes samodzielnie lub 2 członków Zarządu łącznie

§26

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 2 członków, w tym Prezesa lub członka Zarządu

§27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§28

 1. Warunki pracy i płacy pracowników biura Fundacji określa Zarząd.
 2. Wynagrodzenie pracowników biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Zarząd

 

ROZDZIAŁ V

ZMIANA STATUTU

§29

Zmian w statucie Fundacji dokonuje jednomyślnie Zarząd. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§30

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Zarząd.

§31

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd przy czy jego decyzje zapadają większością 2/3 głosów przy obecności 2/3 wszystkich członków, w tym Prezesa.
 1. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
 2. Tekst przyjęty uchwałą Zarządu i wchodzi w życie z dniem 26.07.2012